Voorschoten

Halveren CO2 uitstoot in 2030, haalt Voorschoten dat?

Voorschoten heeft als doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren. Gaat dat lukken?

De CO2-uitstoot van Voorschoten vanaf 2010 

• De blauwe lijn is de gewenste lijn naar 50% reductie in 2030.

• Voorschoten zat eerst boven de gewenste lijn maar in 2020 en 2021 daalde de CO2 uitstoot tot het beoogde niveau.

Voorlopige conclusie: tot nu toe ligt Voorschoten op koers om de CO2 uitstoot te halveren in 2030.

Wie stoten CO2 uit?

Welke sectoren stoten CO2 uit? Het gaat om woningen, bedrijven en verkeer. Zie de tabel. 

• De woningen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de CO2 uitstoot van Voorschoten.

• Voor de uitstoot van woningen door gas is ook al het cijfer van 2022 bekend: 22,9 kton. Een daling van 23% vergeleken met 2010. De 2022-cijfers van de andere groepen komen binnenkort.

• De uitstoot van bedrijven en instellingen tussen 2010 en 2021 neemt duidelijk af

• De afname bij verkeer is te weinig. Wachten op meer elektrische auto’s.

Bron: de cijfers van de Klimaatmonitor, te vinden op Klimaatroute: in 2040 heel Nederland 0 op de meter! De cijfers zijn bijgewerkt tot 2021 (in een enkel geval al 2022; binnenkort verwachten we alle cijfers-2022).

De sectoren die CO2 uitstoten nader bezien 

CO2-uitstoot door gasverbruik ‘woningen’

• Het gasverbruik woningen veroorzaakt 35% van de gehele CO2 uitstoot van Voorschoten.

• De CO2-uitstoot nam af van 29,7 kton in 2010 naar 22,9 kton in 2022.

• Tot 2022 was de uitstoot hoger dan gewenst. Het jaar 2022 scoort aanmerkelijk lager door een zachte winter en het begin van de hoge gasprijs. De verwachting is dat het verbruik in 2023 nog lager wordt.

Goed te weten: de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij verbranding van één m3 gas is nagenoeg constant over de jaren op 1,79 kg CO2. Bij elektriciteit daalt de CO2-uitstoot juist, zie verderop.

CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik ‘woningen’

• Het elektriciteitsverbruik woningen veroorzaakt 16% van de CO2 uitstoot van Voorschoten.

• De CO2-uitstoot door nam af van 15,1 kton in 2010 naar 8,1 kton in 2022.

• De laatste jaren doen we het duidelijk al beter dan het gewenste niveau. We halen steeds meer stroom uit eigen zonnepanelen die geen CO2 uitstoten. En ook de stroom van het netwerk komt meer van zon en wind en minder van fossiele brandstoffen in centrales. Dat geeft minder CO2 per geleverde kWh, zie de tabel:

CO2-uitstoot door gasverbruik ‘bedrijven en instellingen’

• De afname van CO2-uitstoot van bedrijven en instellingen gaat aardig goed.

• De score is een beetje vertekend doordat het jaar 2010 koud was en dus het gasverbruik hoog.

CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik ‘bedrijven en instellingen’

• Ook hier de sterke afname van CO2-uitstoot.

• Niet voor alle deelsectoren gelden deze fraaie cijfers, zie verderop.

CO2-uitstoot door ‘verkeer’

• Verkeer produceert ongeveer 20% van de gehele uitstoot in Voorschoten.

• Tot en met 2019 nauwelijks een daling en daarna juist snel. De oorzaak is waarschijnlijk de ‘corona’. Er werd minder gereden.

• De gewenste daling voor verkeer is 22% minder in 2030. Dit is duidelijk minder dan de gewenste 50% afname voor gas en elektriciteit samen.

CO2-uitstoot van vier maatschappelijke sectoren: overheid, onderwijs, zorg, en cultuur, sport en recreatie

• Deze vier sectoren produceren ongeveer 10% van de gehele uitstoot van Voorschoten.

• Ook hier is de uitstoot de laatste jaren lager dan de gewenste lijn. Mogelijk is ook hier een ‘corona’ effect.

De uitstoot per maatschappelijke sector

• Met name ‘overheid’ en ‘cultuur, sport en recreatie’ hebben grote stappen gezet. Of het definitief is zal blijken. Corona kan de oorzaak zijn in 2020 en 2021.

• De zorg begint in 2010 ongeveer even hoog maar neemt in 2012 sterk toe en blijft veel hoger dan de andere sectoren.

• De ‘zorg’ toont zelfs een toename in 2021. Een omgekeerd ‘corona’-effect?