Voorschoten

Klimaatbestendige Krimwijk

Een wijkaanpak om de Krimwijk klimaatadaptief te maken

De gemeente Voorschoten gaat in gesprek met bewoners van de Krimwijk om te bepalen hoe de Krimwijk aangepast wordt op hitte-, droogte- en wateroverlast. Hieruit zal uiteindelijk een wijkaanpak moeten volgen.

Klimaatverandering leidt ertoe dat het warmer wordt, we vaker te maken krijgen met zware en langdurige regenbuien en tegelijkertijd langere periodes van droogte. Dit heeft een negatieve invloed op verschillende vlakken zoals gezondheid, biodiversiteit en oppervlaktewaterkwaliteit. Meer informatie over hoe dit werkt is te vinden in het Klimaatadaptatiebeleid gemeente Voorschoten (2023).

De Krimwijk is één van de wijken die het meest kwetsbaar is voor water- en hitteoverlast. Om deze reden is dit de eerste wijk waar aandacht aan wordt besteed als het om klimaatadaptatie gaat. Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving aan veranderende weersomstandigheden zodat de leefomgeving in de toekomst aangenaam blijft om in te wonen. Meer uitleg over het woord klimaatadaptatie vindt u op deze webpagina van de gemeente Voorschoten.

De gemeente Voorschoten gaat met diverse partijen in gesprek, om samen te bepalen hoe we Voorschoten klimaatbestendig kunnen maken. Denk aan woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en ook inwoners. Deze gesprekken noemen we de risicodialoog. Voor de Krimwijk voeren we ook zo’n risicodialoog. Daaruit volgt een plan van aanpak voor de wijk, dat hieronder verder is toegelicht:

Plan van aanpak Klimaatbestendige Krimwijk

1. Plan van aanpak (voltooid)

In de eerste fase is de gemeente Voorschoten in contact geweest met inwoners (bewonersbijeenkomst) en verschillende betrokken partijen zoals de Vrienden van Voorschoten en woningbouwcorporaties. Het resultaat dat daaruit volgde was dit plan van aanpak.

2 In gesprek (in ontwikkeling, duurt +/- 6 maanden)

De gemeente Voorschoten zal in gesprek gaan met inwoners om concrete maatregelen voor hun wijk uit te werken. Dit zal gebeuren in een werkgroep waarin bewoners van de Krimwijk deel kunnen nemen en waarin de resultaten van de eerste bewonersbijeenkomst (stap 1) als leidraad dienen. Het resultaat van dit 'gesprek' zal een gedetailleerd plan zijn waarin duidelijk wordt wie met welke oplossingen aan de slag gaat in de wijk. Zowel bewoners als de gemeente spelen hier een rol in.

3. Concept wijkaanpak (duurt +/- 2 maanden)

In fase 3 hebben we opgehaald welke maatregelen inwoners en andere partijen kunnen nemen en welke ondersteuning er van de gemeente nodig is. We stellen het concept wijkaanpak op, met de knelpunten in de wijk, de oplossingen die de gemeente, inwoners en andere partijen samen kunnen bieden, de ondersteuning die de gemeente kan bieden en een grove planning. We delen het concept wijkaanpak met inwoners en de betrokken partijen.

4. Besluitvorming en aan de slag (duurt +/- 3 maanden)

In de laatste fase wordt de wijkaanpak, dat samen met inwoners en andere betrokken partijen is opgezet, bestuurlijk ter besluitvorming gebracht. Wanneer de wijkaanpak wordt vastgesteld, wordt het gedeeld met de inwoners. Dit is het startpunt om samen aan de slag te gaan met de oplossingen!

Vragen?

Voor vragen over klimaatadaptatie kunt u een e-mail sturen naar klimaatadaptatie@voorschoten.nl.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Voorschoten

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten